0513 48 58 55bereikbaar van ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Algemene voorwaarden

Alles van A tot Z geregeld in samenwerking met:
 • Juristen
 • Mediators
 • Psychologen
 • Financieel adviseurs
Maak een afspraak

1. Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door de Scheidingspsycholoog, alsmede van alle door de Scheidingspsycholoog gedane aanbiedingen.
 • Met Opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van de Scheidingspsycholoog bij een overeenkomst van opdracht.
 • Met Partijen wordt bedoeld: de partijen die een onderling geschil hebben en dat geschil met bemiddeling door de Scheidingspsycholoog wensen op te lossen.
 • Met Mediation wordt bedoeld: de bemiddeling tussen partijen die wordt verleend door de Scheidingspsycholoog.
 • Met de Scheidingspsycholoog wordt bedoeld: de psycholoog/mediator, psychologen, ffp/mediator en jurist/mediator etc, die in opdracht van Opdrachtgever of Partijen bemiddelt tussen Partijen.
 • de Scheidingspsycholoog is een eenmanszaak, gevestigd te Rohel, met vestigingen in Drachten, Heerenveen en Zwolle.

2. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van de Scheidingspsycholoog zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Uitvoering

 • de Scheidingspsycholoog zal de Mediation naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien de Scheidingspsycholoog niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Opdrachtgever, indien van toepassing, verleent de Scheidingspsycholoog de medewerking die de Scheidingspsycholoog voor een goede uitvoering van de Mediation wenselijk acht.
 • de Scheidingspsycholoog houdt Opdrachtgever, indien van toepassing, op de hoogte van zijn werkzaamheden voor zover de vereiste vertrouwelijkheid jegens Partijen dat toelaat.
 • Alle door de Scheidingspsycholoog verkregen informatie over Opdrachtgever en diens organisatie, indien van toepassing, zal door de Scheidingspsycholoog vertrouwelijk worden behandeld.
 • Opdrachtgever, indien van toepassing, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Scheidingspsycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Scheidingspsycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Scheidingspsycholoog zijn verstrekt, heeft de Scheidingspsycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoering vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan de Scheidingspsycholoog ter beschikking heeft gesteld. De Scheidingspsycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Scheidingspsycholoog is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuisteĀ en / of onvolledige gegevens.
 • Vertrouwelijkheid: de Scheidingspsycholoog en Opdrachtgever en Partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding van alles wat hen binnen het kader van de Mediation ter ore komt of waarvan zij op enige andere wijze kennis hebben genomen. Van deze vertrouwelijkheid kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

4. Overmacht

 • de Scheidingspsycholoog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever of Partijen of een van hen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Scheidingspsycholoog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Scheidingspsycholoog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. de Scheidingspsycholoog heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Scheidingspsycholoog zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Honorarium en betaling

 • Opdrachtgever en/of Partijen is/zijn aan de Scheidingspsycholoog een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij de Scheidingspsycholoog gebruikelijke en afzonderlijk overeen te komen tarieven.
 • de Scheidingspsycholoog is Btw-plichtig naar het hoge Omzetbelastingtarief, thans 21%.
 • Opdrachtgever en/of Partijen heeft/hebben indien gewenst, recht op een specificatie van de door de Scheidingspsycholoog aan de Mediation bestede tijd.
 • Opdrachtgever ontvangt de nota van de scheidingspsycholoog. Voor het betalen van deze nota hanteert de scheidingspsycholoog een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever kan het bedrag van deze nota overmaken op bankrekeningnummer 13.18.60.372 (ofwel IBAN: NL77RABO0131860372). Over vragen van deze nota kan opdrachtgever contact opnemen met de scheidingspsycholoog (0513-485855 of email info@direct-psycholoog.nl). Bij niet tijdige betaling (binnen 30 dagen) zal de incasso automatisch worden overgedragen aan Famed. Van deze organisatie ontvangt Opdrachtgever opnieuw de nota. In sommige gevallen ontvangt Opdrachtgever direct van Famed de nota. Indien er vragen zijn over deze nota kan Opdrachtgever contact opnemen met het Fa-med Contactcenter via 0900-0885 (0,15 p/min).

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

 • Voor het betalen van de nota hanteert Fa-med een betalingstermijn van 30 dagen. Opdrachtgever blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • Opdrachtgever kan het bedrag van de nota overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 (ofwel IBAN: NL97ABNA0627000800) ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien Fa-med niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen, stuurt Fa-med een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling.
  Door middel van de betalingsherinnering stelt Fa-med Opdrachtgever alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen aan Fa-med te voldoen.
 • Indien Fa-med vervolgens niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling heeft ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment brengt Fa-med kosten in rekening. De kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van ā‚¬ 40,00 plus de wettelijke consumentenrente of andere toepasselijke wettelijke rente.
 • Opdrachtgevers betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

 • de Scheidingspsycholoog is niet langer dan zes maanden aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Opdrachtgever of Partijen uit de uitvoering van de Mediation mocht voortvloeien.
 • Indien de Scheidingspsycholoog gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de Mediation tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.
 • Opdrachtgever en Partijen verbinden zich tot vrijwaring van de Scheidingspsycholoog ingeval van aanspraken door derden.

7. Derden

 • de Scheidingspsycholoog kan desgewenst, zoveel als nodig is in overleg met Opdrachtgever en Partijen, derden inschakelen voor het namens de Scheidingspsycholoog uitvoeren van Mediation of het assisteren bij Mediation.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden.
 • de Scheidingspsycholoog is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

8. Einde van de overeenkomst

 • De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beĆ«indigen. BeĆ«indiging geschiedt uitsluitend door een email (info@direct-psycholoog.nl) gericht aan de Mediator en de andere partij(en). Deze email kan worden toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de Mediator. Het beĆ«indigen van de Mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de Partijen onverlet.
 • Indien naar het oordeel van de Scheidingspsycholoog de Mediation niet langer op verantwoorde wijze uitvoerbaar is, heeft de Scheidingspsycholoog het recht de Mediation tussentijds te beĆ«indigen door opzegging, na overleg met Opdrachtgever, indien die niet ook Partij is.
 • Indien mogelijk, zal de Scheidingspsycholoog ervoor zorgen dat een andere mediator, in overleg met Opdrachtgever en Partijen, de uitvoering van de Mediation zal overnemen.
 • In geval van tussentijdse beĆ«indiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. Opdrachtgever en de Scheidingspsycholoog zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beĆ«indigen van de Mediation.
 • Indien Opdrachtgever of Partijen of een van hen of de Scheidingspsycholoog in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hen of een van hen de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard, eindigt de Mediation van rechtswege.

9. Geschillen en toepasselijk recht

 • In geval van geschillen, voortvloeiend uit met de Scheidingspsycholoog gesloten overeenkomsten, zullen betrokkenen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een Mediation zoals voorzien in thans geldende Reglement van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) .
 • Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 • Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.